THỐNG KÊ VỚI PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

2020-12-11T23:08:04+07:00

✨"𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑥𝑎 𝑙𝑎̣ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑖́ 𝑑𝑢̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠, 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑒̃ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜? 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, ℎ𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝐵𝑢̀𝑖 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐻𝑎̉𝑖 - 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑜𝑎́𝑛 𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑒̂́ - 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑑𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐  𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎 [...]