Nhìn chung, bảo hiểm có thể được chia thành hai loại là bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm chính phủ. Bảo hiểm tư nhân bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài sản và trách nghiệm. Bảo hiểm chính phủ bao gồm bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo hiểm khác.

  1.  Bảo Hiểm Tư Nhân

Bảo hiểm nhân thọ chi trả cho người thụ hưởng khi người mua bảo hiểm không may tử vong. Khoản tiền này có thể sử dụng cho chi phí tang lễ, hóa đơn y tế và các khoản chi phí khác. Một vài công ty bảo hiểm nhân thọ cũng cung cấp các gói bảo hiểm khác như gói chi trả toàn bộ chi phí y tế vì đau ốm hoặc bị thương, gói thu nhập do mất khả năng lao động sẽ chi trả số tiền bằng thu nhập khi họ còn khả năng lao động hay chính sách chăm sóc dài hạn sẽ chi trả toàn bộ chi phí tại các cơ sở dưỡng lão.

Bảo hiểm y tế chi trả một phần tiền viện phí, phẫu thuật, phí khám chữa bệnh, thuốc theo toa, và một vài chi phí y tế bổ sung.

Bảo hiểm tài sản và trách nghiệm dân sự hay còn được gọi là bảo hiểm tai nạn, là loại bảo hiểm bao gồm bất cứ điều gì không liên quan đến lửa, hàng hải và bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm tai nạn bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phương tiện do bị trộm, bồi thường cho người lao động và bảo hiểm y tế.

     2. Bảo Hiểm Chính Phủ

Bảo hiểm xã hội là một phần của bảo hiểm chính phủ với những đặc trưng riêng, giúp phân biệt với các chính sách bảo hiểm khác. Bảo hiểm xã hội duy trì bằng nguồn tiền mà phần lớn hoặc toàn bộ từ khoản đóng góp bắt buộc của nhân viên hoặc người sử dụng lao động chứ không phụ thuộc vào nguồn trợ cấp chính phủ. Tiền trợ cấp sau này được lấy từ chính phần đóng góp trong quá khứ và quyền nhận trợ cấp sẽ gắn với mức đóng góp đó của họ. Mức nhận trợ cấp và mức đóng góp có giao động giữa những người thụ hưởng là khác nhau do mức thu nhập trước kia của họ. Tuy nhiên, nhóm có thu nhập thấp thường được ưu tiên hơn. Hầu hết các chương trình bảo hiểu đều mang tính bắt buộc và theo luật pháp quy định, người lao động và người sử dụng lao động đều có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ này. Cuối cùng, những đề nghị hợp lý về quyền được hưởng khoản chi trả thường được nêu chi tiết trong bộ luật nhằm tối thiểu hóa khả năng lợi dụng quyền lực để hưởng phúc lợi.

Các chương trình bảo hiểm chính phủ khác tồn tại ở cấp nhà nước, tuy nhiên các chương trình này không có những đặc điểm giống với chương trình bảo hiểm xã hội nêu trên.